Copier Coller
Club:
About
Club:
13
Hugo Blanzat
Paris, Fr
Infos
Club:
1
Hi there, it’s @hugoblanzat from πŸ‡«πŸ‡·βœŒπŸ»
Hi there, it’s @hugoblanzat from πŸ‡«πŸ‡·βœŒπŸ»
2
Capture d’écran 2013-10-03 à 12.55.07 During the design process, I need to produce a lot. I need to mess the bedroom before tidy it properly. During this time, I always screenshot my workspace; to have some backup on this process or just because I come across beauty in details, in accidents, in stuff we will never show to the client. As I never decided myself to the question, How I want to show my work on a website, I decided for this virtual residency to show exclusively some screenshot, they are part of my work and my design process, sometimes I think they are better than the final project itself, sometimes they are just a simple document that I would never have created without the context, the project. Here is the first screenshot I did, It was for my first personnal client.
Capture d’écran 2013-10-03 à 12.55.07
During the design process, I need to produce a lot. I need to mess the bedroom before tidy it properly. During this time, I always screenshot my workspace; to have some backup on this process or just because I come across beauty in details, in accidents, in stuff we will never show to the client. As I never decided myself to the question, How I want to show my work on a website, I decided for this virtual residency to show exclusively some screenshot, they are part of my work and my design process, sometimes I think they are better than the final project itself, sometimes they are just a simple document that I would never have created without the context, the project. Here is the first screenshot I did, It was for my first personnal client.
3
Capture d’écran 2013-01-21 à 01.49.52 First collaboration with @__latency
Capture d’écran 2013-01-21 à 01.49.52
First collaboration with @__latency
4
Capture d’écran 2014-12-13 à 23.58.04
Capture d’écran 2014-12-13 à 23.58.04
5
Capture d’écran 2013-04-08 à 00.15.56
Capture d’écran 2013-04-08 à 00.15.56
6
Capture d’écran 2014-11-26 à 23.58.32
Capture d’écran 2014-11-26 à 23.58.32
7
Capture d’écran 2015-03-15 à 12.20.10
Capture d’écran 2015-03-15 à 12.20.10
8
Capture d’écran 2014-12-03 à 23.16.39
Capture d’écran 2014-12-03 à 23.16.39
9
Capture d’écran 2015-04-20 à 17.26.09
Capture d’écran 2015-04-20 à 17.26.09
10
Capture d’écran 2015-10-27 à 18.00.19
Capture d’écran 2015-10-27 à 18.00.19
11
Capture d’écran 2015-11-13 à 11.18.52
Capture d’écran 2015-11-13 à 11.18.52
12
Capture d’écran 2016-04-25 à 13.37.56
Capture d’écran 2016-04-25 à 13.37.56
13
Capture d’écran 2016-07-14 à 20.13.49
Capture d’écran 2016-07-14 à 20.13.49
14
Capture d’écran 2016-06-07 à 11.37.40
Capture d’écran 2016-06-07 à 11.37.40
15
Capture d’écran 2016-05-10 à 21.54.58
Capture d’écran 2016-05-10 à 21.54.58
16
Capture d’écran 2016-06-09 à 22.32.07
Capture d’écran 2016-06-09 à 22.32.07
17
Capture d’écran 2016-07-21 à 13.24.56
Capture d’écran 2016-07-21 à 13.24.56
18
Capture d’écran 2016-08-18 à 16.25.50
Capture d’écran 2016-08-18 à 16.25.50
19
Capture d’écran 2017-11-05 à 00.23.33
Capture d’écran 2017-11-05 à 00.23.33
20
Capture d’écran 2018-01-16 à 15.24.01
Capture d’écran 2018-01-16 à 15.24.01
21
Capture d’écran 2017-11-06 à 19.39.29
Capture d’écran 2017-11-06 à 19.39.29
22
Capture d’écran 2018-01-24 à 00.38.23
Capture d’écran 2018-01-24 à 00.38.23
23
Capture d’écran 2018-01-24 à 01.33.12
Capture d’écran 2018-01-24 à 01.33.12
24
Capture d’écran 2018-02-21 à 14.24.10
Capture d’écran 2018-02-21 à 14.24.10
25
Capture d’écran 2018-01-26 à 15.56.14
Capture d’écran 2018-01-26 à 15.56.14
26
Capture d’écran 2018-04-18 à 23.41.07
Capture d’écran 2018-04-18 à 23.41.07
27
Capture d’écran 2018-03-27 à 13.45.13
Capture d’écran 2018-03-27 à 13.45.13
28
Capture d’écran 2018-04-19 à 12.14.45
Capture d’écran 2018-04-19 à 12.14.45
29
Capture d’écran 2018-04-23 à 19.36.21
Capture d’écran 2018-04-23 à 19.36.21
30
Capture d’écran 2018-04-27 à 08.12.26
Capture d’écran 2018-04-27 à 08.12.26
31
Capture d’écran 2018-04-25 à 16.15.46
Capture d’écran 2018-04-25 à 16.15.46
32
Capture d’écran 2018-05-02 à 17.56.07
Capture d’écran 2018-05-02 à 17.56.07
33
Capture d’écran 2018-04-24 à 16.32.02
Capture d’écran 2018-04-24 à 16.32.02
34
Capture d’écran 2018-06-13 à 01.17.54
Capture d’écran 2018-06-13 à 01.17.54
35
Capture d’écran 2018-07-04 à 13.17.46
Capture d’écran 2018-07-04 à 13.17.46
36
Capture d’écran 2018-06-12 à 14.34.52
Capture d’écran 2018-06-12 à 14.34.52
37
Capture d’écran 2018-08-01 à 20.15.38
Capture d’écran 2018-08-01 à 20.15.38
38
Capture d’écran 2018-07-30 à 15.56.05 Type: Pastiche Comédie
Capture d’écran 2018-07-30 à 15.56.05
Type: Pastiche Comédie
39
Capture d’écran 2018-08-09 à 20.09.03
Capture d’écran 2018-08-09 à 20.09.03
40
Capture d’écran 2018-04-24 à 16.36.01 Latence grotesk
Capture d’écran 2018-04-24 à 16.36.01
Latence grotesk
41
Capture d’écran 2018-09-06 à 00.57.22
Capture d’écran 2018-09-06 à 00.57.22
42
Capture d’écran 2018-08-13 à 19.09.58
Capture d’écran 2018-08-13 à 19.09.58
43
Capture d’écran 2018-09-29 à 18.25.11
Capture d’écran 2018-09-29 à 18.25.11
44
Capture d’écran 2018-10-26 à 12.06.04
Capture d’écran 2018-10-26 à 12.06.04
45
Capture d’écran 2018-11-19 à 19.53.31
Capture d’écran 2018-11-19 à 19.53.31
46
Capture d’écran 2018-12-18 à 17.10.08
Capture d’écran 2018-12-18 à 17.10.08
47
Capture d’écran 2018-12-18 à 17.10.08
Capture d’écran 2018-12-18 à 17.10.08
48
Capture d’écran 2019-02-24 à 14.47.49
Capture d’écran 2019-02-24 à 14.47.49
49
Capture d’écran 2019-01-28 à 00.49.23
Capture d’écran 2019-01-28 à 00.49.23
50
Capture d’écran 2019-01-28 à 14.45.36
Capture d’écran 2019-01-28 à 14.45.36
51
Capture d’écran 2019-02-22 à 17.36.55
Capture d’écran 2019-02-22 à 17.36.55
52
Capture d’écran 2019-02-24 à 22.18.07
Capture d’écran 2019-02-24 à 22.18.07
53
Capture d’écran 2019-02-23 à 21.03.27
Capture d’écran 2019-02-23 à 21.03.27
54
Capture d’écran 2019-02-22 à 22.57.03
Capture d’écran 2019-02-22 à 22.57.03
55
Capture d’écran 2019-02-27 à 16.28.51 et à 16.28.51
Capture d’écran 2019-02-27 à 16.28.51 et à 16.28.51
56
Capture d’écran 2019-02-27 à 16.28.51 et à 16.28.51
Capture d’écran 2019-02-27 à 16.28.51 et à 16.28.51
57
Capture d’écran 2019-03-11 à 15.10.26
Capture d’écran 2019-03-11 à 15.10.26
58
Capture d’écran 2019-03-13 à 14.52.58
Capture d’écran 2019-03-13 à 14.52.58
59
Capture d’écran 2019-06-05 à 17.41.47
Capture d’écran 2019-06-05 à 17.41.47
60
Capture d’écran 2019-02-26 à 17.54.43
Capture d’écran 2019-02-26 à 17.54.43
61
Capture d’écran 2019-02-27 à 14.44.27
Capture d’écran 2019-02-27 à 14.44.27
62
Capture d’écran 2019-05-16 à 16.49.45
Capture d’écran 2019-05-16 à 16.49.45
63
Capture d’écran 2019-02-27 à 11.01.24
Capture d’écran 2019-02-27 à 11.01.24
64
Capture d’écran 2019-05-16 à 16.49.45
Capture d’écran 2019-05-16 à 16.49.45
65
Capture d’écran 2019-05-23 à 07.50.52
Capture d’écran 2019-05-23 à 07.50.52
66
Capture d’écran 2019-05-23 à 07.51.05
Capture d’écran 2019-05-23 à 07.51.05
67
Here is the last screenshot. It was a cool « virtual residency » and a nice week. Thanks to Jean & Victor! Hope you enjoyed this part of my work. Graphic design is good & important. It’s quite a passion, but don’t forget to chill with your friend, drink good natural wine, eat good food and play basketball βœŒπŸ»πŸ‡«πŸ‡·
Here is the last screenshot. It was a cool « virtual residency » and a nice week. Thanks to Jean & Victor! Hope you enjoyed this part of my work. Graphic design is good & important. It’s quite a passion, but don’t forget to chill with your friend, drink good natural wine, eat good food and play basketball βœŒπŸ»πŸ‡«πŸ‡·